Mer om byregionprosjektet

Byregionprosjektet er et statlig initiert utviklingsprogram hvor målet er å at regionene gjennom økt samarbeid skal skape økt verdiskapningen. I fase 1 av Byregionprosjektet har Glåmdalsregionen gjennomført en samfunnsanalyse som konkluderer med at det er avgjørende for regionen å jobbe sammen for å øke antall arbeidsplasser. Regionen har som eneste region på sentrale Østlandet hatt en nedgang i folketallet og antall arbeidsplasser de siste 15 årene, mens Norge for øvrig har opplevd vekst.

Analysen viser videre at Glåmdalen som region vil tape ytterligere 3000 arbeidsplasser og 6000 innbyggere de neste 25 årene hvis regionen ikke tar aktive næringspolitiske grep.
Med bakgrunn i dette har kommunene i regionen vedtatt følgende formål for fase 2 av Byregionprosjektet: Netto vekst på 100 nye arbeidsplasser pr år.

Målet om regional arbeidsplassvekst er viktig for alle kommunene i regionen fordi:
·        Glåmdalsregionen er et felles arbeidsmarked som blir stadig tettere integrert
·        Økning i antallet arbeidsplasser øker muligheten for å rekruttere nye innbyggere og ny kompetanse til regionen
·        Lokale arbeidsplasser gir folk mulighet til å jobbe lokalt og være aktive samfunnsborgere utenom arbeidstid (liten pendleravstand)

Det at Glåmdalen er et felles arbeidsmarked vil si at det stadig mindre viktig hvor i regionen nye arbeidsplasser blir lokalisert, så lenge det etableres flere arbeidsplasser i regionen. Det må derfor jobbes aktivt for å tilrettelegge for vekst – uavhengig av hvor i regionen veksten kommer.

Med utgangspunkt i forskning og dialog med regionalt næringsliv, næringsaktører og kommunene har det kommet frem en del innspill på områder hvor det er behov for å ha en samordnet innsats.  Ut fra dette er det utarbeidet et styringsdokument for fase 2 av prosjektet som definerer målene og tiltakene det skal jobbes med.